Náš servis notebooků Acer je díky špičkovému vybavení servisními přístroji a týmu vyškolených techniků schopen diagnostikovat a opravit většinu závad, které se vyskytují na noteboocích Acer.

U notebooků Acer opravujeme závady hardware i software

Opravujeme hardwarové i softwarové závady a poskytujeme i další servisní služby související s notebooky – například zálohu a obnovu dat z poškozených datových médií. Mnoho závad notebooků jsme schopní opravit výrazně levněji než jiný servis notebooků Acer – výměnou konkrétní vadné součástky namísto jinde běžné výměně celého drahého bloku.

Nejčastější opravy závad notebooků Acer

Opravy hardware notebooků Acer

 • Oprava základní desky – mainboardu – nejčastější oprava notebooku Acer . S ohledem na skutečnost, že se 99,999 % elektronických součástek notebooku nachází právě na základní desce (mainboardu) notebooku, je vysoká pravděpodobnost, že závada vzniklá na notebooku Acer bude mít ložisko právě na základní desce. Většinu závad základních desek notebooků Acer umíme díky našemu servisnímu vybavení opravit (nejčastěji výměnou konkrétní vadné elektrosoučástky), někdy ale oprava základní desky již není možná nebo není rentabilní a pak je nutná výměna základní desky za novou.Servis notebooků Acer
 • Výměna displeje – LCD panelu – obrazovky – LCD panel je nejvíce náchylnou součástkou notebooku k poškození. K závadám displeje dochází při pádech notebooku, při nechtěném přivření cizího předmětu do notebooku, prudkými otřesy, ale i samovolně prostou poruchou displeje. Náš servis notebooků je přímým dovozcem LCD panelů pro notebooky a díky tomu umíme vyměnit vadný LCD panel za bezkonkurenční cenu. Navíc je u nás běžnou praxí výměna starého poškozeného displeje za zcela nový typ LCD panelu – zákazník tak od nás obdrží často lépe vybavený notebook než původně zakoupil.
 • Výměna klávesnice – jedním z nejčastěji poškozených či opotřebovaných součástí notebooku je právě klávesnice. Je vystavena tisícům úderů za den a nebývá výjimkou její polití tekutinou nebo mechanické poškození například vylomením tlačítka. Membránové klávesnice moderních notebooků jsou bohužel neopravitelné a proto téměř každá závada klávesnice je řešitelná pouze její výměnou.
 • Výměna optické mechaniky – DVD-RW, CD-RW, Blue-Ray a další optické mechaniky patří mezi často měněné díly. K jejich poškození může dojít ať už mechanickou cestou nebo dlouhodobým používáním, kdy dochází jednak ke zvětšení vůlí jemné mechaniky a dále k postupnému vypálení a zeslábnutí laseru, které se projevuje nárůstem chyb při čtení či zápisu na optická média.
 • Výměna pevného disku – HDD – pevný disk notebooku Acer je součástka určená pro uchování dat po vypnutí notebooku. Bohužel, při provozu notebooku je vysoce náchylná na vznik poruch – jedná se o zařízení, v němž se vysokou rychlostí otáčejí plotny s magnetickým záznamem dat a nad nimi na velice tenkém vzduchovém polštáři plují čtecí / záznamové hlavy. Stačí nechtěný otřes notebooku nebo jeho prosté položení na desku stolu za provozu a může dojít k setkání hlaviček s datovými plotnami – následuje poškození disku a ztráta dat.servis mainboardů Acer
 • Výměna plastových krytů – útroby notebooku jsou před poškozením a vnějšími vlivy chráněny obvykle plastovými kryty. Právě kryty a plasty notebooku jsou velmi často vystaveny nárazům, otěru, sálavému teplu za okny auta nebo únavě materiálu při manipulaci s notebookem. Proto je výměna krytů notebooku poměrně často vyžadovanou servisní prací.
 • Výměna invertoru displeje – invertor displeje je elektronická součástka, jejíž úkolem je výroba vysokého napětí pro napájení podsvitové výbojky, která rozsvěcuje LCD panel displeje. Jako každá zářivková trubice je náchylná k postupné ztrátě jasnosti, blikání anebo úplnému zhasnutí po uplynutí její životnosti. Významnou měrou pak stáří podsvitové výbojky ovlivňuje namáhání invertoru, který napájením vyčerpané výbojky časem vyhoří.
 • Oprava power boardu – DC/DC měniče – notebook má obvykle jen jedno napájecí napětí, dodávané zdrojem. Pro svoji činnost ale potřebuje napětí různých velikostí a polarity, které si vyrábí sám pomocí součástky nazvané obvykle power board. Jedná se o DC/DC měnič nebo DC/AC měnič a jako každý měnič napětí obsahuje vysoce výkonově namáhané součástky. Odtud pramení jeho náchylnost k poruchám a občasným opravám či výměnám.
 • Výměna konektoru – k základní desce notebooku se připojují různá vnější zařízení pomocí konektorů. Tyto jsou častým používáním náchylné k mechanickému poškození. Na rozdíl od jiných servisů notebooků Vám naštěstí u nás obvykle nehrozí výměna celé základní desky za novou a je-li to možné, vyměníme pouze konektor za zlomek ceny desky elektroniky, jíž je konektor součástí.servis LCD panelu Acer
 • Výměna pantů displeje – klouby – panty displeje notebooku slouží k otevírání a zavírání víka notebooku s integrovaným LCD panelem. Jsou tak vysoce namáhaným mechanickým dílem, k jehož správné funkci je nutné, aby se neprotáčel ani lehce ani ztuha. Po čase panty notebooku na tyto protichůdné požadavky obvykle rezignují a dochází k jejich zadření, uvolnění anebo zlomení. V takovém případě je nutná jejich výměna za nové.
 • Výměna paměti RAM – paměť RAM slouží k uchování operačních dat notebooku při jeho provozu. Kvůli vysoké integraci polovodičových součástek, nesnadno zajistitelnému chlazení a toleranci ve výrobě dochází poměrně často k jejich poruše. Pak je nutná výměna RAM paměti za novou. Důvodem přidání další paměti do notebooku je pak obvykle požadavek na zvýšení jeho výkonu – pak hovoříme o upgrade paměti RAM.
 • Výměna akumulátoru – baterie – akumulátor slouží k napájení notebooku po jeho odpojení od napájecí sítě. Výdrž akumulátoru je pak dána jeho kapacitou uvedenou obvykle v mAh. Kapacita akumulátoru včas postupem času samovolně klesá. Vydrží-li notebook pracovat na akumulátor – baterii kratší dobu než je pro nás přijatelné, je nutná výměna akumulátoru za nový. Jiným důvodem k výměně může být i závada akumulátoru.
 • Výměna napájecího zdroje – nabíječky – napájecí zdroj slouží k napájení notebooku elektrickým proudem a k nabíjení akumulátoru. Jedná se o výkonově vysoce namáhanou součástku, často dochází z různých důvodů k poškození napájecího adaptéru a pak je nutná výměna zdroje za nový. Oprava poškozeného zdroje je dnes již nepovolenou servisní činností – téměř všechny moderní zdroje jsou zapouzdřené v lepeném krytu vylučujícím nedestruktivní demontáž zdroje.oprava notebooku Acer

Opravy software notebooků Acer

 • Instalace – upgrade – oprava software – softwarové práce jsou velmi častým požadavkem v servisu notebooků Acer – dá se říci, že na jednu závadu hardware připadá 10 problémů zaviněných chybou v software, ať už se jedná o chybnou instalaci programů či ovladačů, nekompatibilitu programů s hardware či jiným software anebo problémy zaviněné neodbornými zásahy do funkčně nainstalované softwarové vrstvy notebooku Acer.
 • Obnova dat – záchrana dat – ztráta dat z notebooku nebo jejich poškození vzniká nejčastěji následkem lidské chyby uživatele notebooku, činností viru či jiného programu. Ke  ztrátě dat ale může dojít prakticky kdykoli vznikem poruchy kdekoli v hardware notebooku, a’ť už se jedná o následek přepětí v napájecí síti anebo třeba havárii pevného disku notebooku. V takovém případě doporučujeme dodržet důležité zásady, uvedené v článku záchrana a obnova dat . Následně můžeme provést vlastní záchrannou operaci s cílem návratu ztracených dat zákazníkovi.

Kromě uvedených typických oprav provádíme i opravy ostatních závad notebooků Acer, jejichž výčet přesahuje kapacitu tohoto webu. Náš servis notebooků naprostou většinu z nich umí úspěšně opravit a vyřešit.

Opravitelnost notebooků Acer a její limity

Opravitelnost notebooků Acer je kromě zkušeností servisního technika a přístrojovým vybavením servisu zásadně ovlivněná několika objektivními vlivy, které více či méně komplikují technikovi práci s opravou notebooku a  je potřeba vzít je na vědomí při rozhodování majitele notebooku o podstoupení notebooku k opravě, aby neočekával od servisního centra za každou cenu i nemožné.  Mezi tyto vlivy zejména patří :

 • Četnost výskytu závady – závada notebooku Acer, kterou žádá jeho uživatel opravit, se musí především projevit technikovi, a to opakovaně a v reálně dosažitelné době.  Technik musí mít možnost závadu vyvolat a po servisním zásahu vysledovat, zda zásah pomohl závadu odstranit. Nelze tak logicky žádat rychlou opravu závady, k jejímuž výskytu dochází například náhodně jednou za 2 týdny na dobu několika vteřin. V takovém případě je téměř vyloučeno, aby technik našel její příčinu. Pak je nutné počkat, až se závada začne projevovat s vyšší četností a teprve poté postoupit notebook Acer k opravě.
 • Sortiment dostupných náhradních dílů – ačkoli disponujeme nabídkou cca 140.000 položek náhradních dílů na notebooky různých značek, je potřeba vzít v úvahu, že nemůžeme (a nemůže to z ekonomických a prostorových důvodů žádný servis notebooků Acer na světě) držet skladem ani desetinu tohoto sortimentu. Jen firma Acer vyprodukovala za posledních 5 let stovky různých modelů notebooků a jejich variant.  Mnoho frekventovaných dílů máme na skladě, ale velkou část součástek musíme u dodavatelů a výrobců objednávat individuálně. Je pak mimo naše možnosti ovlivnit, jak rychle a zda vůbec dodavatel požadovaný díl dodá. Řada součástek je v dané chvíli již nedostupná anebo teprve zadaná do výroby. Proto se zákazníkem sjednáváme vždy předpokládanou lhůtu opravy a jestliže dojde k vyčerpání této lhůty a dodavatel do té doby díl nedodá, notebook Acer vrátíme zákazníkovi, v opravě nepokračujeme a doporučíme pořízení nového notebooku.
 • Rentabilita opravy – většinu závad náš servis notebooků završí úspěšnou opravou a zákazníkovi je notebook navrácen funkční za cenu podstatně nižší než by jej stálo pořízení nového stroje. Bohužel, řada závad notebooků je sice teoreticky opravitelná, ale opravu neprovádíme kvůli  nerentabilitě opravy. Buďto je důvodem vysoký počet hodin servisní práce potřebné k provedení diagnostiky či opravy, vysoká cena náhradního dílu anebo kombinace více závad, kde by suma prací a materiálu převýšila limit ceny opravy požadovaný zákazníkem.
 • Identifikovatelnost příčin závady – existuje významné procento závad notebooků Acer, jejichž diagnostika a správná identifikace příčiny není zcela jednoduchá a jednoznačná. Například poměrně častá závada „tuhnutí notebooku“ nebo „modrá smrt – náhlé ukončení práce notebooku s modrou chybovou obrazovkou“ může mít na stovky nejrůznějších příčin a jejich kombinací. Přestože máme vysokou úspěšnost v odhalování příčin takových závad a v jejich opravách, příčiny určité části závad nelze jednoznačně určit anebo náklady na takovou diagnostiku přesahují cenový limit rentability opravy stanovený zákazníkem.
 • Primární a sekundární příčiny závady – naprostá většina závad notebooků Acer má jen jednu příčinu – obvykle po odstranění jediné příčiny v software nebo hardware se notebook rozběhne a vykazuje bezproblémový provoz. Existuje však řada závad sekundárních, kdy jedna primární závada (například vadný zdroj) způsobí závadu sekundární (například poškození základní desky notebooku nebo displeje) anebo více sekundárních závad. V takovém případě je velmi těžké a často časově nerentabilní vyhledat všechny primární i sekundární příčiny závady, zvláště když není zřejmé, která ze závad je primární a způsobuje vznik závad dalších. Někdy není v moci technika v čase, který má určený k rentabilní diagnostice notebooku Acer, zjistit zda příčina závady notebooku je jediná anebo se jedná pouze o jednu z více závad, jimiž notebook trpí – jednoduše protože se ostatní závady nemusejí během testování projevit.